DraftSight 2019 là khởi đầu của chương tiếp theo trong hành trình phát triển các giải pháp thiết kế sáng tạo cho người...