Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP VMWARE

Nội dung đề cập đến các chính sách cấp phép VMware liên quan đến infrastructure, Security, Desktop & Enduser computing

Cấp phép VMWARE cho infrastructure

Product OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU) VM or App User Desktop or Device
Infrastructure
vSphere per processor
vSphere with Operations Management per processor
vSphere Remote Office Branch Office per VM
vCenter Server per app instance
Site Recovery Manager per VM
vRealize Operations per OSI
vRealize Log Insight per OSI per processor
vRealize Automation per OSI
vRealize Automation Desktop per VM per desktop
vRealize Business for Cloud per OSI per processor
vRealize Business named user
vRealize Suite per PLU
vCloud Suite Per PLU for vRealize Suite component Per CPU for vSphere component
vRealize Code Stream per OSI per processor
vSAN per processor for Data Center concurrent user for desktop

Cấp phép VMWARE cho security

Product OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU) VM or App User Desktop or Device
VMware NSX for vSphere Per processor for perpetual version only per VM
VMware NSX for Multi-Hypervisor Per processor for perpetual version only per VM

Cấp phép VMWARE cho Desktop & Enduser computing

Product OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU) VM or App User Desktop or Device
Fusion per desktop
Fusion Pro per desktop
Workstation Pro per desktop
Workstation Player per desktop
Horizon View Standard concurrent user
Horizon Advanced, Enterprise named user concurrent user
Horizon Suite named user concurrent user
Horizon DaaS On-Premise Platform concurrent user
Horizon DaaS On-Premise Platform concurrent user
App Volumes concurrent user
Mirage named user
Horizon Socialcast on Premise named user
Horizon FLEX per device
Workspace (Portal) named user
Workspace Suite named user
Horizon Air named user
Horizon Air Desktop DR named user
ThinApp named user per device
ThinApp Virtualization Packager named user per device
Mirage Windows Migration per device
vRealize Operations for Horizon named user concurrent user
User Environment Manager named user concurrent user per device

Product guide cho các sản phẩm Vmware

Liên hệ tư vấn, báo giá, mua bản quyền tại PACISOFT

Khu vực Hà Nội
(024) 3915 6886
hanoi@pacisoft.com

Khu vực Hồ Chí Minh:
(028) 3610 0816
hcm@pacisoft.com

Pacisoft là đối tác của hơn 100 nhãn hàng sản phẩm khác nhau