Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

V-FRONT thực hiện xác thực bổ sung trong quá trình đăng nhập máy chủ web, VPN, VDI và thiết bị mạng (Telnet).
V-FRONT là “Giải pháp xác thực đa yếu tố mạnh mẽ” triển khai OTP, Push, PKI, v.v. trên cơ sở ID hiện có và được thực hiện giao thức RADIUS cơ bản, và việc thực hiện xác thực bổ sung có sẵn trên các giải pháp khác nhau, bao gồm cả máy chủ web, bằng cách cung cấp API chuẩn.

Needs

Hệ thống không thể đánh giá chính xác nếu đó là người dùng được ủy quyền “thực sự” khi xác thực một yếu tố được sử dụng làm ID.
Một xác thực khác mà chỉ người dùng biết hoặc có (xác thực sinh trắc học) là bắt buộc. (Nhu cầu xác thực bổ sung đang tăng lên).

Effect

VPN, VDI, máy chủ web, thiết bị mạng (Telnet login) giải pháp tăng cường xác thực hai yếu tố / hai kênh 

 Configuration
 Features

V-FRONT
· HDD : 1 TB or higher
· CPU : 1 CPU 3.1 GHz or higher
· RAM : 4 GB or higher
· Duplex configuration
· Use the safe crypto communication protocol
· Perform the 1st and 2nd authentication simultaneously
· Integrated account management is available.
· Provide functions to manage and control a dormant account
· Additional authentication user registration and use are available in Korea and overseas
· Provide API that can respond to various interworking platforms (VPN, VDI, server access control, account management, web server, network equipment, etc.)
· Support authentication for the mobile OS of Android and iOS
· Provide alternative methods when OTP authentication is unavailable (web OTP, SMS, e-mail, etc.)
· Provide periodical reports for the current usage status and access statistics (export function)
· Provide periodical reports for the current usage status and access statistics (export function)
· Provide a function to defend web vulnerability against attacks including XSS, SQL injection, etc.
· Provide the provisioning function to identify mobile terminal devices (mobile terminal device provisioning using QR code)
· Provide wizard provisioning for user convenience
· Provide the 2nd authentication function in the change of user information and OTP alternative means
· Provide the setting function of usage period by a user
· Provide the inquiry function of OTP issue history
· Provide the setting function of app password
· Distribution through the App Store and the Play Store is available.
· Authentication only by the registered user and terminal device is available.
· Support time-based OTP
· Support terminal device registration and change automation through the user portal
· Encode and save terminal device information
· Provide the forced termination function of rooting while an application is running
· Support mobile OTP
· Support VPN using the Push function and web server login
· Support the card-type OTP token (user self-registration function)