Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Cấp phép phần mềm Microsoft

Cấp phép Microsoft Tìm hiểu chính sách cấp phép các sản phẩm Microsoft Windows, Office, Server, SQL, 365, Azure Published: 03/01/2017. Updated: 06/06/2017 Tổng quan chương trình Cấp phép có 2 chương trình: Theo sản phẩm và theo chương trình mua hàng Dưới đây, PACISOFT...