Các hợp đồng được ký kết, các khoản vay được phê duyệt và...