Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua phần mềm DataGrip bản quyền

Tư vấn mua phần mềm DataGrip bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DATAGRIP Phần mềm DataGrip là một trong những sản phẩm của JETBRAINS, thuộc nhóm IDES. JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại...
Tư vấn mua phần mềm IntelliJ IDEA bản quyền

Tư vấn mua phần mềm IntelliJ IDEA bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM INTELLIJ IDEA Phần mềm IntelliJ IDEA là một trong những phần mềm của JETBRAINS, thuộc nhóm IDES.  JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ được nhắm đến các nhà phát triển phần mềm và quản lý dự án.Tính đến năm 2017, công ty có...
Tư vấn mua phần mềm PhpStorm bản quyền

Tư vấn mua phần mềm PhpStorm bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PHPSTORM Phần mềm PhpStorm là một trong những sản phẩm của JetBrains. JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại sáu văn phòng ở...